Scroll Top

George Veis, five poems from the book Encampment | Γιώργος Βέης, πέντε ποιήματα από το βιβλίο Καταυλισμός

REPATRIATION

The rye reaped in its season
the wild birdseed
an oak tree at the end of the harvest
or maybe all out of music
a necromanteion at the turning on the right
a lady-hawk ready to grab you with a vengeance
while the purple shell, the horizon
reveals two of its secrets.
I go back over them again
but where exactly would you be by now
and how would we tie together
all that we have learned with so much effort
with the ones that await us from tomorrow.
A pair of partridges
from the homeland of memories
stand short, immediately point to the sky
all the meanings, of course, lie in the thorns
the truths in the wild grass.

 

 

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ

Ἡ θερισμένη στήν ὥρα της σίκαλη
τό ἄγριο κανναβούρι
μιά βελανιδιά στήν ἄκρη τοῦ θέρους
ἤ μήπως ἀπό μουσική ὅλα
ἕνα νεκρομαντεῖο στή στροφή δεξιά
ἡ γερακίνα ἕτοιμη νά σ’ ἁρπάξει γιά τά καλά
ἐνῶ τό πορφυρό κοχύλι, ὁ ὁρίζοντας
ἀνοίγει δύο ἀπό τά μυστικά του.
Τά βλέπω ξανά ὅλα αὐτά
ἀλλά ἐσύ ποῦ ἀκριβῶς νά εἶσαι τώρα πιά
καί πῶς νά δέσουν ἄραγε ὅλα μαζί
πού μάθαμε ὥς σήμερα μέ τόσο κόπο
μέ ὅσα μᾶς περιμένουν ἀπό αὔριο.
Ἕνα ζευγάρι πέρδικες
ἀπό τήν πατρίδα τῶν ἀναμνήσεων
κοντοστέκονται, δείχνουν ἀμέσως οὐρανό
ὅλες οἱ σημασίες βέβαια στ’ ἀγκάθια
στ’ ἀγριόχορτα οἱ ἀλήθειες.

 

 


 

THERE IT IS

For the coming summers
for what they already promise us
and make our day
we do not need to wait
let us just look each other in the eye
not hastily and frivolously
as usually happens
with that decency of habit
and the decline of these times
but, holding each other’s hands
undivided, with devotion at last
let us just stay deep into
the companionate eyes
because simply there
with patience
with unwavering faith
are waiting for us, all the summers
from now on.

 

 

ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ

Γιά τά καλοκαίρια πού ἔρχονται
γιά ὅσα μᾶς ὑπόσχονται ἀπό τώρα
καί μᾶς φτιάχνουν τή μέρα
δέν χρειάζεται νά περιμένουμε
ἄς κοιταχτοῦμε μόνο στά μάτια
ὄχι βιαστικά κι ἐπιπόλαια
ὅπως συνήθως συμβαίνει
μ’ ἐκείνη τήν εὐπρέπεια τῆς συνήθειας
καί τῆς παρακμῆς αὐτῶν τῶν καιρῶν
ἀλλά, κρατώντας ὁ ἕνας τά χέρια τοῦ ἄλλου
ἀπερίσπαστοι, μέ ἀφοσίωση ἐπιτέλους
ἄς μείνουμε βαθιά μέσα
στό βλέμμα τό συντροφικό
γιατί ἁπλούστατα ἐκεῖ
μέ ὑπομονή
μέ πίστη ἀκλόνητη
μᾶς περιμένουν ὅλα τά καλοκαίρια
ἀπό δῶ καί πέρα.

 


 

NOSTALGIA OF ABSOLUTION

Because the water will sweep away everything in the end
like in that movie you wanted us to watch again
definitely in the summer
and the wave came, rose up as high as the eyes
to cover the pride forever, to leave the mark
where you saw our voice change into an abyss
when nothing stayed in its place anymore
other than our name
engraved even BC on the skin of a secret
and as it now ascends on the back of the goddess
you inevitably remember the other evening primrose
which will not exist any more
except only in a winter’s dream
maybe.

 

 

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΕΣΗΣ

Διότι τό νερό θά τά παρασύρει ὅλα στό τέλος
ὅπως σέ ἐκείνη τήν ταινία πού ἤθελες νά τήν ξαναδοῦμε
ὁπωσδήποτε τό καλοκαίρι
κι ἦρθε τό κύμα, ἀνέβηκε ὥς τά μάτια
νά σκεπάσει τήν ἔπαρση γιά πάντα νά μείνει τό σημάδι
ἐκεῖ πού ἔβλεπες τήν ἀλλαγή τῆς φωνῆς μας σέ βάραθρο
ὅταν τίποτε δέν ἔμενε στή θέση του πιά
ἐκτός ἀπό τό ὄνομά μας
χαραγμένο ἤδη π.Χ. στή φλούδα ἑνός μυστικοῦ
καθώς ἀνεβαίνει τώρα στήν πλάτη τῆς θεᾶς
θυμᾶσαι ἀναπόφευκτα τό ἄλλο νυχτολούλουδο
πού δέν θά ὑπάρξει ὅμως ξανά
παρά μόνο στό ὄνειρο τοῦ χειμώνα
ἴσως.

 

 


 

WORK CASE

You will always remember December
as if meaning to abolish
even the very sky
not the one of the hysterics of immortality
but our very own
the one of the tangible things
while entering between us
to separate the body from its memory
to level out everything in a whiteout
the mind as a broken pencil
knowing your name only
and nothing else
a low tide that goes on for ever
veins and arteries in a tangle
a tremor as you lean forward
over the following centuries of the rupture
but quite sure that you will endure
you will stay alive
all that you were, all that remains
from the journey through the desert
from Egypt to Palestine
and from there to the heart of the other world.

 

 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θά θυμᾶσαι πάντα τόν Δεκέμβρη
λές καί ἤθελε νά καταργήσει
ἀκόμη καί τόν οὐρανό
ὄχι ἐκεῖνον τῶν ὑστερικῶν τῆς ἀθανασίας
ἀλλά τόν ἀποκλειστικά δικό μας
τῶν ἁπτῶν πραγμάτων
καθώς ἔμπαινε ἀνάμεσά μας
νά χωρίσει τό σῶμα ἀπό τή μνήμη του
νά ἰσοπεδώσει τά πάντα μέσα στόν ἀσπροχιονιά
ἕνα σπασμένο μολύβι ὁ νοῦς
νά ξέρει μόνο πῶς σέ λένε
κι αὐτό εἶναι ὅλο
μιά φυρονεριά πού βαστάει ὧρες
φλέβες κι ἀρτηρίες ἕνα κουβάρι
ἕνα τρέμουλο καθώς γέρνεις μπροστά
στούς ἑπόμενους αἰῶνες τῆς ρήξης
σίγουρη ὅμως πώς θά ἀντέξεις
θά μείνεις ζωντανή
ὅ,τι ἤσουν, ὅ,τι ἄντεξε
στήν πορεία μέσα στήν ἔρημο
ἀπό τήν Αἴγυπτο ὥς τήν Παλαιστίνη

κι ἀπό κεῖ ὥς τήν καρδιά τοῦ ἄλλου κόσμου.

 

 


 

BATAVIA

Spirit the current, the power that comes from
Islam and Shiva, Bhagavad Gita raising up
the state, lifting up all its myths ever so high
in the firmament of a pantheon of reversals

river that turns backwards, masks of time
thick veils cover conspiracies, the passions
the gift of the stars in honor of the wise
the rains as trust, the galaxy as rice

sacrifices are annulled, the cloudy windows show
the archipelago of the dragon chiefs’ shipwrecks
course jagged, geography of risks

from where do the volcanoes sprout, the eyes
shadows run in the future of explosions, Jakarta
they call you now, and you are my house; borrowed.

 

 

 

ΜΠΑΤΑΒΙΑ

Πνεῦμα τό ρεῦμα, ἡ δύναμη πού ἔρχεται ἀπό
Ἰσλάμ καί Σίβα, Μπάγκαβατ Γκίτα νά σηκώνει
τήν πολιτεία, ὅλους τούς μύθους της τόσο ψηλά
στό στερέωμα ἑνός πανθέου τῶν ἀνατροπῶν

ποτάμι πού γυρίζει πρός τά πίσω, μάσκες χρόνου
πέπλα πυκνά σκεπάζουν συνωμοσίες τά πάθη
ἡ δωρεά τῶν ἄστρων τιμή γιά τούς σοφούς
οἱ βροχές καταπίστευμα, τό ρύζι γαλαξίας

θυσίες ἀκυρώνονται, τά θολά τζάμια δείχνουν
ἀρχιπέλαγος τῶν ναυαγῶν τῶν ἀρχηγῶν δράκων
πορεία τεθλασμένη, γεωγραφία κινδύνων

ἀπό ποῦ ξεφυτρώνουν τά ἡφαίστεια οἱ ὀφθαλμοί
σκιές τρέχουν στό μέλλον τῶν ἐκρήξεων, Τζακάρτα
σέ λένε τώρα πιά κι εἶσαι τό σπίτι μου δανεικό.

 

 

Translated in English by Margarita Papageorgiou

Μετάφραση στα Αγγλικά Μαργαρίτα Παπαγεωργίου

Επιμέλεια μετάφρασης Ελένη Χρυσομάλλη

Βιογραφικό

George Veis was born in Athens in 1955. He is a member of the Society of Greek Writers. He has served for over 35 years as a diplomat of the Greek Ministry of Foreign Affairs (New York, Dortmund, Melbourne, Hong Kong, Macao, Beijing, Seoul, Cameroon, Chad, Gabon, Central African Republic of Equatorial Guinea, Sudan, Somalia, Indonesia, Malaysia , Sultanate of Brunei, et al). In 2012 he was awarded the Order of the Phoenix for his services to the

diplomatic corps. In 2015 he was appointed Greek Ambassador to UNESCO. He has been honored three times with the State Literary Award for his travel memoirs. Also the Academy of Athens awarded twice his poetry (2008 and 2014). His poems have been translated into seven European languages, Indonesian and Chinese. Since 1974 he has published over thirty books, poems, travel memoirs, essays, translations, reviews, editorials. His fifteenth poetry collection Encampment, Athens: Ypsilon Books 2023, is the most recent.


Ο Γιώργος Βέης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων. Υπηρετεί για πάνω από 35 χρόνια στο Διπλωματικό Κλάδο του Υπουργείου Εξωτερικών (Νέα Υόρκη, Ντόρτμουντ, Μελβούρνη, Χονγκ Κονγκ, Μακάο, Πεκίνο, Σεούλ, Καμερούν, Τσαντ, Γκαμπόν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Γουινέα του Ισημερινού, Σουδάν, Σομαλία, Ινδονησία, Μαλαισία, Σουλτανάτο του Μπρουνέι, κ.ά). Το 2012 του απονεμήθηκε ο Ανώτερος Ταξιάρχης του Φοίνικος για τις υπηρεσίες του στο διπλωματικό σώμα.Το 2015 διορίστηκε Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO.Έχει τιμηθεί τρεις φορές με το Κρατικό λογοτεχνικό Βραβείο Μαρτυρίας- Βιογραφίας – Χρονικού – Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας. Επίσης για την ποίησή του έχει λάβει το Βραβείο Λάμπρος Πορφύρας της Ακαδημίας Αθηνών το 2007 και το 2014 το Βραβείο Ποίησης του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών, για το σύνολο του έργου του. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε επτά ευρωπαϊκές γλώσσες, ινδονησιακά και κινεζικά.Από το 1974 μέχρι σήμερα έχει εκδώσει πάνω από τριάντα βιβλία, ποιήματα, ταξιδιωτικά χρονικά, δοκίμια, μεταφράσεις, κριτικές, επιμέλειες. Η δέκατη πέμπτη ποιητική του συλλογή Καταυλισμός, Ύψιλον 2023, είναι η πιο πρόσφατη.

Margarita Papageorgiou was born in Athens and lives in Chalkida. She is a graduate of the Department of Philology, Medieval and Modern Greek Studies, of University of Athens. Her translations of English and Spanish poetry, as well as book reviews, have been printed in literary journals. Her poetry collections: Exotic species, Saixpirikon 2022, Kisses in the void, Melani 2020, Metaplasmata, Saixpirikon 2017, Aliploos Sky, Gavrielidis 2015. Her poems have been translated into English, German, Russian, Danish and Swedish and have been included in poetry anthologies such as The other half of the sky, Greek female poets of the twentieth century, Anthologist: Sotiris Pastakas & Stavros Girgenis, Editor: Dimitra Kouvata, Zitros 2021, Words sharp as nails, Wörter spitz wie nägel, Contemporary Greek Poetry, Bilingual edition (Greek – German), Translation: Katerina Liatzoura, Romi 2021, «Poems Adrift»,21st Century Greek Poetry Collection, Bilingual Edition (Greek- English),edited by Andreas Ch. Panagopoulos, Provocateur 2019. She has written the Foreword to Little smile, Savvas Lazaridis, Romi, Thessaloniki 2019, and the Foreword to The Navigator of the Infinite, Tolis Nikiforos, Poems, bilingual edition (Greek-German) Der Lotse der Unendlichkeit, Translation: Katerina Liatzoura, Mandragoras 2021. She manages the literary site στροφές/strophess.

Η Μαργαρίτα Παπαγεωργίου γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει στη Χαλκίδα. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές: Εξωτικά είδη, Σαιξπηρικόν 2022,Φιλιά στο κενό, Μελάνι 2020, Μεταπλάσματα, Σαιξπηρικόν 2017, Αλίπλοος Ουρανός, Γαβριηλίδης 2015. Δημοσιεύει μεταφράσεις αγγλόφωνης και ισπανόφωνης ποίησης, όπως και κριτικές παρουσιάσεις βιβλίων σε λογοτεχνικά περιοδικά. Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί σε αγγλικά, γερμανικά, ρωσικά, δανέζικα και σουηδικά και έχουν συμπεριληφθεί σε ποιητικές ανθολογίες όπως Το άλλο μισό του ουρανού, Ελληνίδες ποιήτριες του εικοστού αιώνα, Ανθολόγος: Σωτήρης Παστάκας & Σταύρος Γκιργκένης, Επιμέλεια: Δήμητρα Κουβάτα, Ζήτρος 2021, Λέξεις αιχμηρές σαν πρόκες, Wörter spitz wie nägel, Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση, Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά – γερμανικά), Μετάφραση: Κατερίνα Λιάτζουρα, Ρώμη 2021, Ποιήματα Ανεμοδαρμένα, Συλλογή Ελληνικής Ποίησης του 21ου αιώνα, επιμέλεια Ανδρέας Χ. Παναγόπουλος,δίγλωσση έκδοση (ελληνικά αγγλικά)|«Poems Adrift», 21st Century Greek Poetry Collection, Bilingual Edition (greek English),edited by Andreas Ch. Panagopoulos, Provocateur 2019.Έγραψε την Εισαγωγή στο Μικρό χαμόγελο, Σάββας Λαζαρίδης, Ρώμη, Θεσσαλονίκη 2019 και τον Πρόλογο στο Ο πλοηγός του απείρου, Τόλης Νικηφόρου, Ποιήματα, δίγλωσση έκδοση (Γερμανικά-Ελληνικά), Der Lotse der Unendlichkeit, Μετάφραση: Κατερίνα Λιάτζουρα, Μανδραγόρας 2021.Διαχειρίζεται τον λογοτεχνικό ιστότοπο στροφές/strophess.